TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚICác khoá học hiện có

KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CCCM TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG KHÔNG

Đây là khóa đào tạo dành cho chương trình Tìm kiếm cứu nạn rút gọn, khóa học được tổ chức tại Quyết định số 4309/QĐ-QLB ngày 30/9/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay.

ĐÀO TẠO CẤP CCCM NHÂN VIÊN TBTTHK (04 KHÓA)

Nhân viên thông báo tin tức hàng không thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý cung cấp, trao đổi dịch vụ thông báo tin tức hàng không cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nhiệm vụ khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về thông báo tin tức hàng không.


KHÓA THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG 2020

Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (Aeronautical information service - AIS) là dịch vụ được thiết lập trong phạm vi khu vực xác định, chịu trách nhiệm cung cấp các tin tức hàng không và dữ liệu hàng không cần thiết cho sự an toàn, điều hòa, hiệu quả của hoạt động bay.

Khóa học xử lý dữ liệu

Giới thiệu chung Xử lý dữ liệu nói chung là việc thu thập dữ liệu và xử lý các mục dữ liệu để tạo thông tin có ý nghĩa." Theo khía cạnh này, có thể xem xử lý dữ liệu là một tập con của xử lý thông tin, sự thay đổi thông tin trong bất kỳ ngữ cảnh nào có thể phát hiện bởi một người quan sát.

Dịch vụ Khí tượng Hàng không

I. Mục đích yêu cầu khoá học:

1. Giúp học viên nắm bắt một cách tổng quan về Dịch vụ Khí tượng HK.

2. Trang bị kiến thức hiểu biết về cấu trúc khí quyển, mây, các yếu tố và hiện tượng thời tiết

Đào tạo CCCM Khí tượng hàng không

Mọi hoạt động bay đều diễn ra trong bầu khí quyển, do đó hàng không và khí tượng có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Mối quan hệ này được thể hiện ở hai khía cạnh. Thứ nhất, máy bay bay được là nhờ khí quyển. Ngược lại, đến lượt nó, các hiện tượng khí quyển có lúc tác động tiêu cực đến hoạt động bay