Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (Aeronautical information service - AIS) là dịch vụ được thiết lập trong phạm vi khu vực xác định, chịu trách nhiệm cung cấp các tin tức hàng không và dữ liệu hàng không cần thiết cho sự an toàn, điều hòa, hiệu quả của hoạt động bay.