Help with Search courses

3. Khóa đào tạo CCCM Chuyên ngành thông tin Hàng không - K3

Được tổ chức theo Quyết định số 928/QĐ-QLB ngày 11/03/2021 của Tổng Giám đốc công ty Quản lý bay Việt Nam

4. Khóa đào tạo CCCM Chuyên ngành thông tin Hàng không - K4

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.