Help with Search courses

Khóa học xử lý dữ liệu

Giới thiệu chung Xử lý dữ liệu nói chung là việc thu thập dữ liệu và xử lý các mục dữ liệu để tạo thông tin có ý nghĩa." Theo khía cạnh này, có thể xem xử lý dữ liệu là một tập con của xử lý thông tin, sự thay đổi thông tin trong bất kỳ ngữ cảnh nào có thể phát hiện bởi một người quan sát.