Help with Search courses

ĐÀO TẠO CẤP CCCM NHÂN VIÊN TBTTHK (04 KHÓA)

Nhân viên thông báo tin tức hàng không thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý cung cấp, trao đổi dịch vụ thông báo tin tức hàng không cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nhiệm vụ khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về thông báo tin tức hàng không.


2. Khóa đào tạo cấp CCCM Chuyên ngành AIS K

Hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động (Hệ thống AIS) đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác chính thức ngày 15/01/2013. Hệ thống AIS là một hệ thống mới hiện đại, trợ giúp thực hiện tác nghiệp, quản lý dữ liệu, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của dịch vụ thông báo tin tức hàng không; tạo tiền đề để thực hiện lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) theo yêu cầu của ICAO và xu hướng phát triển chung của thế giới.

KHÓA THÔNG BÁO TIN TỨC HÀNG KHÔNG 2020

Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (Aeronautical information service - AIS) là dịch vụ được thiết lập trong phạm vi khu vực xác định, chịu trách nhiệm cung cấp các tin tức hàng không và dữ liệu hàng không cần thiết cho sự an toàn, điều hòa, hiệu quả của hoạt động bay.