Help with Search courses

Đào tạo CCCM Khí tượng hàng không

Mọi hoạt động bay đều diễn ra trong bầu khí quyển, do đó hàng không và khí tượng có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Mối quan hệ này được thể hiện ở hai khía cạnh. Thứ nhất, máy bay bay được là nhờ khí quyển. Ngược lại, đến lượt nó, các hiện tượng khí quyển có lúc tác động tiêu cực đến hoạt động bay


Dịch vụ Khí tượng Hàng không

I. Mục đích yêu cầu khoá học:

1. Giúp học viên nắm bắt một cách tổng quan về Dịch vụ Khí tượng HK.

2. Trang bị kiến thức hiểu biết về cấu trúc khí quyển, mây, các yếu tố và hiện tượng thời tiết